Imigaqo-nkqubo kunye neMigangatho kwiiNdaba zoPhononongo

Umgaqo-nkqubo wokwahluka

Reviews.tn Iindaba ngumbutho weendaba ongakhethi cala nozabalazela ukwenza izinto eziluncedo kuluntu nakubafundi bawo. Ekuphela kwenjongo ye-Reviews.tn News kukubonelela ngolwazi olukumgangatho ophezulu ofundisayo, ukwazisa kunye/okanye ukonwabisa abafundi bethu.

Sisebenza ngaphandle korhulumente okanye imibutho enxulumene nezopolitiko. Umxholo wethu uzimele kwinkxaso-mali yangaphandle, ukunika ababhali bethu inkululeko yokuyila. Reviews.tn Iindaba zihlala zizama ukuthembeka kubuntatheli.

Sihlola izikhokelo zethu zohlelo rhoqo, ukuqinisekisa ukuba sigcina imigangatho yethu kunye nemfezeko ngamaxesha onke.

Ngokupapasha izikhokelo zethu apha, sinika abafundi bethu ukungafihli ngokupheleleyo.

Reviews.tn ImiGangatho yoHlelo lweNdaba kunye neNdlela yokuziphatha

 1. I-Reviews.tn News izibophelele ekuboneleleni ngeyona migangatho iphezulu yokuhlela kwaye siya kuhlala siwugcina kwaye sinqwenela ukuphucula umgangatho abaqhele ukubonwa ngabafundi bethu.
 2. Eyona njongo yethu iphambili kukwenza oko kumdla woluntu ngokuxela amabali abalulekileyo kunye/okanye anomdla kubaphulaphuli bethu.
 3. Sizama ukubambelela kweyona migangatho iphezulu yokunikela ingxelo ukuze sinikeze ingxelo echanekileyo nechanekileyo ngamaxesha onke.
 4. Ubuchwephesha bethu bubonelela ngogwebo lobuchwephesha ngohlalutyo olucacileyo.
 5. Sihlala singakhethi buso kwaye sibonisa iimbono kunye nezimvo zabafundi bethu ukuqinisekisa ukuba amanqaku ethu abonisa ulwahlulo olubanzi lweembono apho kungekho mbono uphambili wengcinga umelwe okanye ushiywe ngokupheleleyo.
 6. Sizimele kwimidla yangaphandle kunye/okanye namalungiselelo anokubeka esichengeni isidima sethu.
 7. Sipapasha umxholo wokuqala ukwazisa, ukufundisa kunye nokonwabisa abalandeli bendawo yethu.
 8. Reviews.tn Iindaba zithintela abantu ukuba balahlekiswe ngabom ngeengxelo okanye izenzo zabantu okanye imibutho.
 9. Reviews.tn Iindaba ziyakunqanda ukungqubana komdla kangangoko kunokwenzeka. I-disclaimer iya kongezwa xa umxholo opapashiweyo unokukhokelela kwingxabano yomdla.

Intetho enentiyo kunye nokuxhatshazwa

 1. Reviews.tn Umxholo weendaba mawungaphembeleli intiyo kunye/okanye ucalule abantu ngenxa yobuhlanga, ubuzwe, inkolo, ukukhubazeka, ubudala, ubuzwe, ubume begqala, ukuziqhelanisa ngokwesondo, isini, uchazo lwesini, njl.
 2. Umxholo wethu akufuneki uhlukumeze, uxhaphaze okanye woyikise nabani na.

Ukhuseleko kunye nomxholo ongafanelekanga

 1. Reviews.tn Iindaba aziyi kupapasha amanqaku asoyikisayo okanye akhuthaze ukwenzakala kuye okanye kwabanye.
 2. Reviews.tn Iindaba aziyi kupapasha umxholo oqulethe izicatshulwa, imifanekiso, izandi, iividiyo okanye imidlalo yezesondo.
 3. Asiyi kupapasha amanqaku aqulethe imixholo yezesondo engavumelekanga okanye ukukhuthaza isenzo sezesondo ukuze sifumane imbuyekezo.
 4. Asizukuthumela umxholo oqulathe ukuxhatshazwa kwabantwana ngokwesondo.
 5. Reviews.tn Iindaba uzibophelele ekubeni zingabonisi imixholo yabantu abadala kumxholo wosapho.
 6. Asiyi kuthumela amanqaku aqulethe i-malware okanye isoftware engafunwayo.
 7. Reviews.tn Iindaba aziyi kupapasha nawuphi na umxholo okhuthaza umsebenzi ongekho mthethweni okanye owaphula amalungelo asemthethweni abanye. 

Reviews.tn Amanqaku eendaba akufuneki aqulathe umxholo owaphula okanye onyhasha amalungelo akhe nawuphi na umntu wesithathu, kubandakanywa copyright, uphawu lwentengiso, ubumfihlo, upapasho okanye amanye amalungelo omntu okanye obunikazi .

Reviews.tn Iindaba ziyabuhlonela ubumfihlo kunye nokhuseleko lweenkcukacha zomntu kwaye kufuneka zithathele ingqalelo ibhalansi phakathi kwezinto eziyimfihlo nelungelo lethu lokusasaza inkcazelo enomdla kuluntu ukuze kuhlangatyezwane nezibophelelo zethu zokuziphatha, ezilawulayo kunye nezisemthethweni.

Reviews.tn Iindaba kufuneka zikwazi ukuthethelela naluphi na uhlaselo lwemfihlo yomntu ngaphandle kwemvume yakhe ngokubonisa ukuba ungenelelo logqwesiwe ngumdla woluntu.

Ubumfihlo bomntu kunye nentlonipho yesidima sakhe sobuntu kufuneka kulinganiswe ngokuchasene neemfuno zoluntu xa kunikwa ingxelo ebandakanya ukubandezeleka nokubandezeleka kwabantu.

Xa i-Reviews.tn News isebenzisa iividiyo, imifanekiso kunye/okanye izithuba ezisuka kwimidiya yoluntu kunye nezinye iiwebhusayithi ezifumaneka esidlangalaleni, zinokufikelela kubaphulaphuli ababanzi kunokuba bekucetywa.

Xa umxholo ubonisa abantu abathumele ulwazi ngokwabo kumajelo asekuhlaleni, ukulindela kwabo ubumfihlo kunokuncipha. Ingakumbi apho umntu abonise ukuqonda okucacileyo kwempembelelo yokuthumela ulwazi kumajelo asekuhlaleni anokuba nawo kubumfihlo bakhe, okanye apho ulawulo lwabucala lungakhange lusetyenziswe.

Ipolisi yokuJonga iNyaniso kunye nokuHlola

Reviews.tn Iindaba ziyazingca ngokuqinisekisa ukuba iqela lomhleli alinikezi nje iinyani ezichanekileyo, kodwa liqwalasela izimvo ezifanelekileyo kwaye liyiqonda ngokucacileyo inyaniso.

Nanini na kunokwenzeka kwaye nanini na kufanelekile, Reviews.tn Iindaba kufuneka:

 1. Sebenzisa imithombo yolwazi yokuqala ukuqokelela ulwazi.
 2. Jonga zonke iinyani kunye neenkcukacha-manani kwaye uchonge iiflegi ezibomvu ezinokubakho kunye nemida.
 3. Qinisekisa ubunyani bemathiriyeli efunyenweyo.
 4. Xhasa iintetho nezityholo ezenziweyo.
 5. Beka umlinganiselo, tolika kwaye wenze ngokweemeko naliphi na ibango, kuquka namabango eenkcukacha-manani.

Reviews.tn Iindaba azinakuze zivelise kwakhona, zisasaze okanye zikhuthaze ngabom ukusasazwa kweendaba ezibubuxoki:

 1. Disinformation: Ulwazi olububuxoki ngokucacileyo kwaye oludalwe ngenjongo yokwenzakalisa umntu, iqela lentlalontle, umbutho okanye ilizwe.
 2. Ulwazi olungachananga: Ulwazi olububuxoki kodwa olungadalelwanga ukwenzakalisa omnye umntu.
 3. Ulwazi olungachananga: Ulwazi oluthi, nangona lusekelwe kwinto yokwenene, lusetyenziselwa ukwenzakalisa ngabom umntu, iqela lentlalontle, intlangano okanye ilizwe.

Reviews.tn Iindaba akufuneki zizame ngabom ukulahlekisa umfundi ngokusebenzisa amagama adidayo okanye axhomekeke ekutolikweni.

Kuya kufuneka sahlule phakathi kweenyani kunye namahemuhemu, sithathele ingqalelo ukuba zonke izinto zivela kwimithombo yazo ukuvumela ukuphononongwa ngokungenamkhethe kuwo onke amanqanaba.

UMgaqo-nkqubo weMithombo engaziwa

 • Kangangoko kunokwenzeka, Reviews.tn Iindaba zihlala zikhankanya igama lemithombo yolwazi olupapashayo.
 • I-Reviews.tn News iya kubonelela ngenkcazo ngamagama, amakhonkco, kunye nezinye iindlela zokwazisa umfundi ngomthombo wolwazi olusetyenziswe kwinqaku.
 • Nangona i-Reviews.tn News ikhetha ukungasebenzisi imithombo eyimfihlo, singayisebenzisa xa ulwazi lubonwa njengoluthembekileyo, lubalulekile kubafundi naxa lunokuba nefuthe elibi kwindlela yokuphila yomthombo.
 • Abahleli baya kukhusela iinkcukacha zemithombo eyimfihlo.
 • Abahleli baya kuwuhlonipha umthetho onxulumene namalungelo asemthethweni omhleli (intatheli) kunye nomthombo oyimfihlo.
 • Apho ulwazi lobunikazi ludityanisiwe, ikhonkco kumthombo oyintloko wolwazi liya kufakwa kwinqaku.

Umgaqo-nkqubo wentolongo

Xa kukho impazamo kwiiNdaba ze-Reviews.tn, iqela lomhleli liyilungisa ngokukhawuleza.

Ngokuxhomekeke kubukhulu bempazamo, ukulungiswa kunokubandakanya ukuhlelwa okulula kwinqaku okanye kubandakanya inqaku lomhleli elichaza isilungiso.

Ukuba kuvela ukuba umxholo wenqaku awulungile, i-Reviews.tn News inokungapapashi inqaku.

Umgaqo-nkqubo weeNgxelo onokuSebenza

Reviews.tn Iindaba zikulungele ukuvuma iimpazamo zayo xa zenziwe kwaye zizame ukufunda kuzo.

Igalelo : Ukongeza kubabhali babasebenzi, iiNdaba zokuPhonononga yamkela amanqaku avela kwiintatheli ezizimeleyo kunye nabahleli. Ukuba ufuna ukupapasha inqaku elithile, nceda uqhagamshelane nathi.

Ukuba unesiphakamiso, ukugxeka, isikhalazo okanye izincomo, ungaqhagamshelana Reviews.tn Iindaba apha reviews.editors@gmail.com kwaye siya kukuphendula ngokukhawuleza.