DATGANIAD PREIFAT

Croeso i Adolygiadau, eich canllaw a'ch ffynhonnell ar gyfer adolygiadau ledled y byd. Adolygiadau.tn yn ymrwymo i sicrhau parch at hawliau defnyddiwr y Rhyngrwyd ar ddata personol sy'n ymwneud ag ef.

-

ARTICLE 1 - GWYBODAETH BERSONOL A GODWYD

Pan fyddwch yn prynu ar ein storfa, fel rhan o'n proses brynu a gwerthu, rydym yn casglu gwybodaeth bersonol yr ydych yn ei darparu i ni, fel eich enw, eich cyfeiriad a'ch cyfeiriad e-bost.

Pan fyddwch yn pori ein siop, rydym hefyd yn derbyn cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) eich cyfrifiadur yn awtomatig, sy'n ein galluogi i gael rhagor o fanylion am y porwr a'r system weithredu rydych chi'n ei ddefnyddio.

E-bost Marchnata (os yn berthnasol): Gyda'ch caniatâd, efallai y byddwn yn anfon negeseuon e-bost atoch am ein siop, cynhyrchion newydd a diweddariadau eraill.


ERTHYGL 2 - CANIATÁU

Sut ydych chi'n cael fy nghaniatâd?

Pan fyddwch chi'n rhoi eich gwybodaeth bersonol i ni i gwblhau trafodiad, edrychwch ar eich cerdyn credyd, gosod archeb, trefnu cyflwyno neu ddychwelyd pryniant, rydym yn tybio eich bod yn rhoi caniatâd i ni gasglu'ch gwybodaeth a'i ddefnyddio i y diwedd hwn yn unig.

Os byddwn yn gofyn i chi roi eich gwybodaeth bersonol i ni am unrhyw reswm arall, at ddibenion marchnata, er enghraifft, byddwn yn gofyn am eich caniatâd penodol yn uniongyrchol neu fe roddwn y cyfle i chi ei eithrio.


Sut alla i dynnu fy nghaniatâd yn ôl?

Os byddwch yn newid eich meddwl ar ôl rhoi eich caniatâd i ni ac nad ydych bellach yn cydsynio i ni gysylltu â chi, casglu eich gwybodaeth neu ei datgelu, gallwch ein hysbysu trwy gysylltu â ni yn reviews.editors@gmail.com neu drwy’r post i: Adolygiadau 22 Rue Barbet de Jouy, 75007 Paris ,, J, 75007, Ffrainc


ARTICLE 3 - DATGELIAD

Efallai y byddwn yn datgelu eich gwybodaeth bersonol os bydd yn ofynnol yn ôl y gyfraith i ni wneud hynny neu os ydych yn torri ein Telerau ac Amodau Gwerthu a Defnydd.


taliad:

Os gwnewch eich pryniant trwy borth talu uniongyrchol, yna bydd Shopify yn storio'ch gwybodaeth am gerdyn credyd. Mae'r wybodaeth hon wedi'i hamgryptio yn unol â'r safon diogelwch data a sefydlwyd gan y Diwydiant Cerdyn Talu (PCI-DSS). Mae gwybodaeth am eich trafodiad prynu yn cael ei gadw cyn belled ag y bo angen i orffen eich archeb. Unwaith y bydd eich gorchymyn wedi'i gwblhau, caiff manylion y trafodyn prynu eu dileu.

Mae'r holl byrthiau talu uniongyrchol yn cydymffurfio â PCI-DSS, sy'n cael ei reoli gan Fwrdd Safonau Diogelwch PCI, ac o ganlyniad i ymdrechion ar y cyd gan gwmnïau fel Visa, MasterCard, American Express, a Discover.

Mae'r gofynion PCI-DSS yn sicrhau prosesu diogel o ddata cerdyn credyd gan ein siopwyr a'n darparwyr gwasanaethau.

Am fwy o wybodaeth, gweler y Telerau Defnyddio Shopify yma neu'r Polisi Preifatrwydd yma.


ARTICLE 5 - GWASANAETHAU A DDARPARWYD GAN TRYDYDD PARTÏAU


Yn gyffredinol, ni fydd y darparwyr trydydd parti a ddefnyddiwn ond yn casglu, yn defnyddio ac yn datgelu eich gwybodaeth i'r graddau sy'n angenrheidiol i gyflawni'r gwasanaethau a ddarperir iddynt.

Fodd bynnag, mae gan rai darparwyr gwasanaethau trydydd parti, fel pyrth talu a phroseswyr trafodion taliadau eraill, eu polisïau preifatrwydd eu hunain ynglŷn â'r wybodaeth y mae'n ofynnol i ni ei darparu iddynt ar gyfer eich trafodion prynu.

O ran y darparwyr hyn, rydym yn argymell eich bod yn darllen eu polisïau preifatrwydd yn ofalus fel eich bod chi'n deall sut y byddant yn trin eich gwybodaeth bersonol.

Dylid cofio y gall rhai darparwyr gael eu lleoli neu sydd â chyfleusterau wedi'u lleoli mewn awdurdodaeth wahanol na chi na'n rhai ni. Felly, os ydych yn penderfynu dilyn trafodiad sy'n gofyn am wasanaethau darparwr trydydd parti, yna gallai eich gwybodaeth gael ei lywodraethu gan gyfreithiau'r awdurdodaeth y mae'r darparwr hwnnw wedi'i leoli ynddi neu beth yw'r awdurdodaeth y mae ei gyfleusterau wedi'u lleoli ynddi.

Er enghraifft, os ydych wedi'ch lleoli yng Nghanada a bod eich trafodiad yn cael ei brosesu trwy borth talu yn yr Unol Daleithiau, gellid datgelu eich gwybodaeth berchnogol a ddefnyddiwyd i gwblhau'r trafodyn dan Unol Daleithiau, gan gynnwys y Ddeddf Patriotiaid.

Ar ôl i chi adael safle ein siop neu ei ailgyfeirio i'r wefan neu i gais trydydd parti, ni chewch eich llywodraethu mwyach gan y Polisi Preifatrwydd hwn na'r Amodau Gwerthu a Chytundeb Cyffredinol. Defnyddio ein gwefan.


Cysylltiadau

Efallai y bydd yn rhaid ichi adael ein gwefan trwy glicio ar rai dolenni ar ein gwefan. Nid ydym yn cymryd unrhyw gyfrifoldeb am arferion preifatrwydd y safleoedd eraill hyn ac rydym yn argymell eich bod yn darllen eu polisïau preifatrwydd yn ofalus.


ARTICLE 6 - DIOGELWCH

Er mwyn diogelu'ch gwybodaeth bersonol, rydym yn cymryd rhagofalon rhesymol ac yn dilyn arferion gorau'r diwydiant i sicrhau na chânt eu colli, eu camddefnyddio, eu cyrraedd, eu datgelu, eu newid, neu eu dinistrio mewn ffordd amhriodol.

Os ydych chi'n rhoi manylion eich cerdyn credyd i ni, byddant yn cael eu hamgryptio trwy ddefnyddio protocol diogelwch SSL a'u cadw gydag amgryptio AES-256. Er nad oes unrhyw ddull trosglwyddo dros y Rhyngrwyd na storio electronig yn ddiogel yn 100%, rydym yn dilyn holl ofynion y PCI-DSS ac yn gweithredu safonau ychwanegol a gydnabyddir yn gyffredinol gan y diwydiant.
LLYWODRAU LLYFODAU (COOKIES)

Dyma restr o gwcis a ddefnyddiwn. Rydym wedi eu rhestru yma er mwyn i chi gael y cyfle i ddewis a ydych am eu caniatáu ai peidio.

_session_id, dynodwr unigryw sesiwn, yn caniatáu Shopify i storio gwybodaeth am eich sesiwn (atgyfeiriwr, tudalen glanio, ac ati).

_shopify_visit, dim data a gedwir, yn parhau ar gyfer 30 munud ers yr ymweliad diwethaf. Wedi'i ddefnyddio gan system olrhain ystadegau mewnol y darparwr ar ein gwefan i gofnodi nifer yr ymweliadau.

_shopify_uniq, dim data a gedwir, yn dod i ben am hanner nos (yn dibynnu ar leoliad yr ymwelydd) y diwrnod canlynol. Cyfrifo nifer yr ymweliadau â siop fesul cwsmer unigol.

cart, dynodwr unigryw, yn parhau am wythnosau 2, yn storio gwybodaeth am eich cart siopa.

_secure_session_id, dynodwr unigryw sesiwn

storefront_digest, dynodwr unigryw heb eu diffinio os yw'r siop wedi cyfrinair, mae'n cael ei ddefnyddio i weld a yw'r mynediad i ymwelwyr ar hyn o bryd.


ARTICLE 7 - AGE OF CONSENT

Drwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych yn eu cynrychioli eich bod yn o leiaf oed mwyafrif yn eich cyflwr neu talaith preswylio a'ch bod wedi rhoi eich caniatâd i ni caniatáu i unrhyw un o dan oed eich cyfrifoldeb i ddefnyddio hyn gwefan.


ARTICLE 8 - NEWIDIADAU I'R POLISI PREVATIAETH HWN

Rydym yn cadw'r hawl i addasu'r Polisi Preifatrwydd hwn ar unrhyw adeg, felly gwiriwch ef yn aml. Bydd newidiadau ac egluriadau yn dod i rym ar unwaith ar ôl eu postio ar y wefan. Os byddwn yn gwneud newidiadau i gynnwys y polisi hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi yma ei fod wedi cael ei ddiweddaru, felly eich bod yn gwybod pa wybodaeth rydym yn ei chasglu, sut rydym yn ei ddefnyddio, ac o dan ba amgylchiadau yr ydym yn ei datgelu, s ' mae angen ei wneud.

Os yw ein siop yn destun caffael gan neu uno â chwmni arall, efallai y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i'r perchnogion newydd fel y gallwn barhau i werthu i chi cynnyrch.


CWESTIYNAU A CHYSYLLTU

Os hoffech chi: gyrchu, cywiro, addasu neu ddileu unrhyw wybodaeth bersonol sydd gennym amdanoch chi, gwneud cwyn, neu ddim ond eisiau mwy o wybodaeth, cysylltwch â'n Swyddog Preifatrwydd yn reviews.editors @ gmail.com neu trwy'r post i Adolygiadau

[Re: Swyddog Safonau Preifatrwydd]

[22 Rue Barbet de Jouy, 75007 Paris ,, J, 75007, Ffrainc]

Cysylltu - Ynglŷn

-